پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران
رشته تحصیلی : حسابداری

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 134

حجم فایل (به کیلوبایت) : 691

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 19000 تومان

خرید و دانلود

بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم - تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی: بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معكوس،  با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسك مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:

برای انجام هر پژوهش علمی رعایت یکسری اصول و مراحلی مانند مشاهده، تفكر، تشخیص مسئله و بیان آن، ایجاد فرضیه و آزمون آنها و در نهایت بیان تئوریکی مسئله الزامی می باشد. این تحقیق نیز سعی در رعایت این مراحل دارد. فصل اول در این تحقیق به بیان مسئله، تبیین آن، اهداف تحقیق، اهمیت آن، قلمرو و فرضیه‌ها، و دیگر موارد مورد نیاز یک تحقیق علمی می‌پردازد. فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق اختصاص دارد و به بیان مبانی نظری ارائه شده در مورد مسئله تحقیق و تحقیقات مشابه انجام شده می‌پردازد. فصل سوم مشتمل بر روش‌شناسی تحقیق است که در آن مدل مفهومی تحقیق بیان می‌شود. در فصل چهارم آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها بیان می‌شود. فصل پنجم نیز شامل نتایج تحقیق و پیشنهادات است.

تبیین و تشریح موضوع:

در مطالعات مالی جهت تبیین عوامل تاثیرگذار بر قیمت دارایی‌ها، از مدل‌های ریاضی و تحلیل‌های اقتصادسنجی سری زمانی قیمت‌ها استفاده می‌شود. مدل‌هایی مانند تحلیل میانگین- واریانس، مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ، فرضیه بازارهای کارا  و غیره، درکل بعنوان مالی عُقَلایی یا مالی استاندارد معروف است که به عاقل بودن عوامل اقتصادی و کارا بودن بازار معتقد است. اما مطالعات اخیر منجر به بروز انحرافات زیادی از حقایق بنیادی بازارهای کارا شد، که اندیشمندان در ابتدا آن را استثنائات یا معما  می‌خواندند، ولی اکنون اندیشمندان مالی سعی دارند با ترکیب نظریه‌های اقتصاد و مالی با علوم دیگر از جمله روانشناسی، جوابی قانع کننده، علمی و معتبرتر برای علل این استثنائات پیدا نمایند. از این رو حوزه جدیدی در دانش مالی به نام مالی رفتاری  شکل گرفت. 


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
1-1- مقدمه                
1-2- تبیین و تشریح موضوع     
1-3- اهداف تحقیق    
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5- قلمرو تحقیق
      1-5-1- قلمرو موضوعی
      2-5-1- قلمرو زمانی
      1-5-3- قلمرو مکانی
1-6- فرضیه های تحقیق   
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق    
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها
2-3- استثناهای مالی
2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری
2-5- مالی رفتاری
       2-5-1- حوزه های مالی رفتاری
             2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ
             2-5-1-2- روانشناسی شناختی
2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران
      2-6-1- تصمیمات شهودی
     2-6-2- چارچوب تصمیم
    2-6-3- تورش های شناختی
2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری
2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس
2-9- استراتژی های معاملاتی
    2-9-1- استراتژی شتاب
             2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب
              2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر
        2-9-2- شتاب صنعت
        2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس
        2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب
         2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب
2-10- استراتژی معاملاتی معکوس
2-11- مقایسه شتاب و معکوس
2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
    2-12-1- مطالعات خارجی
    2-12-2 مطالعات داخلی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3- نمونه آماری
3-4- روش جمع آوری اطلاعات
3-5- روش تحقیق
3-6- مراحل انجام کار 
3-7- نحوه محاسبه متغیرها
     3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله
     3-7-2- بازده واقعی
     3-7-3- بازده بازار
     3-7-4- بازده غیرعادی
     3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی
     3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی
     3-7-7-  متغیرهای توضیحی
     3-7-8- ریسک مقطعی
     3-7-9- اثر تقدم-تاخر
     3-7-10- الگوی سری زمانی
3-8- جزئیات مراحل انجام آزمونهای آماری مورد استفاده 
       3-8-1- آزمون تی- استیودنت
       3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)
        3-8-3-  آزمون فیشر 
       3-8-5-  رگرسیون خطی
3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی
              3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی
              3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی 
              3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون
            3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- متغیر حجم معامله
4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس
4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه‌ها                                 
     4-4-1- آزمون فرضیه اول
          4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)
          4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)
     4-4-2- آزمون فرضیه دوم
          4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود‌همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)
          4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)     
4-5- سایر یافته های تحقیق
    4-5-2) آزمون فرضیه چهارم
          4-5-2-1) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)
          4-5-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)
    4-5-3) آزمون فرضیه پنجم
          4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)
 فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق
5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده
5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
منابع و مآخذ
جداول
اشکال