تحقیق تاثیر زمان کاشت سویا

تحقیق تاثیر زمان کاشت سویا
رشته تحصیلی : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 20

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

بررسی اثر تاریخهای مختلف کاشت روی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا درمنطقه میانه
چکیده:
این آزمایش در سال 1382درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیانه جهت تعیین بهترین تاریخ کاشت و رقم مناسب بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تاریخ‌های کاشت در سه سطح شامل 5 اردیبهشت،20 اردیبهشت و 5 خرداد بعنوان فاکتورتاریخ کاشت‌ و ارقام سویا در چهار سطح (کلارک، ویلیامز، زان، هارکور) به‌عنوان فاکتور رقم درنظر گرفته شدند .صفات مورد اندازه گیری شامل ، ارزیابی عملکرد ،وزن هزاردانه اندازه گیری ارتفاع بوته ، تعداددانه درغلاف ، تعدادغلاف دربوته ،‌شاخص برداشت واندازه گیری میزان روغن وپروتئین می باشد.تجزیه آماری صفات اندازه گیری شده برای مقایسه میانگین ها به روش دانکن وتعیین ضرایب همبستگی بااستفاده ازنرم افزارExcell انجام شد .
...
تعیین ضرایب همبستگی  :
به منظوربررسی وتجزیه وتحلیل همبستگی بین صفات مختلف ، ضرایب همبستگی ساده بین آنهامحاسبه گردید .نتایج تجزیه همبستگی صفات در( جدول 2-1) آمده است .همانگونه که دراین جدول مشاهده می شودضرایب همبستگی رانشان می دهدکه عملکرددانه باارتفاع گیاه وتعداددانه درغلاف همبستگی مثبت وغیرمعنی داری داشت وهمچنین عملکرددانه بابیوماس کل درگیاه همبستگی بالایی داشته ( بیشترین همبستگی ) ( 911/R= ) . این امربه خوبی ارتباط بین کارایی فتوسنتزوعملکرددانه راشرح می دهدبه این ترتیب گیاهانی دارای عملکرددانه بالایی خواهدبودکه با توجه به شرایط رشدخودازعوامل تولیدبهترین استفاده رابرده وموادفتوسنتزبیشتری رادراندامهای خودتجمع دهند
...