تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده

تحقیق پراکندگی هیدرودینامیک تل ماسه اشباع نشده
رشته تحصیلی : تحقیق

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 24

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 2400 تومان

خرید و دانلود

پراکندگی هیدرودینامیک در تل ماسه اشباع نشده

خلاصه :
گسترش محلول ها نسبت به وضعیت جابه جایی میانگین در طول جریان آب در خاکها در نتیجه پیچش ازطریق کمپلکس منفذ اشباع شده میباشد. گسترش با ضریب پراکندگی هیدرودینامیک در معادله پراکندگی همرفتی مشخص میشود. این ضریب به طور وسیعی برای خاکهای اشباع شده مطالعه شده است. در این مطالعه ضریبهای پراکندگی هیدرودینامیک برای تل ماسه غیر انباشته به عنوان تابعی از ثابتهای آب حجمی تتا تعیین شد که تغییر حدودی از اشباع تا 0.08cm3cm-3 درستون های 5cm‌ قطری و طول 25 تا 40 سانتی متری دارند.
...
فهرست:
پراکندگی هیدرودینامیک در تل ماسه اشباع نشده :
خلاصه :
مواد و روشها :
آزمایش جابه جایی :
مدل های انتقال :
نتایج و بحث :
جریان آب اشباع نشده :
منحنی های پیشرفت و تخمین پارامتر :
پراکندگی هیدرودینامیک :
معادله پراکندگی –همرفتی :
مدل متحرک و غیر متحرک :
جریان اشباع نشده و ترکیب محلول :
نتیجه گیریها :