پاورپوینت تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

پاورپوینت تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : rar

تعداد صفحات : 32

حجم فایل (به کیلوبایت) : 4415

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 12000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت بررسی تاثیر قیمت تضمینی در واکنش عرضه غلات

فایل بصورت پاورپوینت دارای 32 اسلاید می باشد.

متن نمونه:

ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ در اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1369 ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺳﺆال را  ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟